22 831 25 21 | 831 42 56

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin serwisu i warunków sprzedaży Merserwis

Regulamin warunków sprzedaży RWS/A15/M-1 z dnia 25.03.2021


Regulamin warunków sprzedaży obowiązuje pomiędzy Merserwis Sp. z o.o. Sp. k. Andersa 10, 00-201 Warszawa, NIP 5260058571, zwanym dalej Dostawcą oraz:


W Części A wyłącznie osobami fizycznymi dokonującymi zakupu produktów lub usług:

- nie związanych z działalnością zawodową, zarobkową czy gospodarczą albo

- związanych z działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z PKD wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

których zakup miał miejsce od dn. 01.01.2021 r. zwanym dalej Konsumentem


W Części B wyłącznie osobami fizycznymi (konsumentami) dokonującymi zakupu produktów lub usług nie związanych z działalnością zawodową, zarobkową czy gospodarczą lub , których zakup miał miejsce od dn. 25.12.2014 r. do dn. 31.12.2020 r.  zwanym dalej Konsumentem.


W Części C wyłącznie osobami fizycznymi (konsumentami) dokonującymi zakupu produktów lub usług nie związanych z działalnością zawodową, zarobkową czy gospodarczą, których zakup miał miejsce w okresie od dn. 01.01.2003 r. do dn. 24.12.2014 zwanym dalej Konsumentem. 


W Części D wszystkimi firmami oraz osobami fizycznymi dokonującymi zakupu produktów lub usług związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, zwanymi dalej Odbiorcą (z wyłączeniem konsumentów).

Definicje


Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Strony internetowe


Serwisy internetowe prowadzone przez Dostawcę nie są sklepami internetowymi i Dostawca nie prowadzi za ich pośrednictwem sprzedaży. Skorzystanie z funkcji koszyka na w.w. stronach nigdy nie jest traktowane jako złożenie zamówienia, a wyłącznie przesłanie zapytania dotyczącego danego produktu. 


Ceny


Ceny produktów i usług przedstawiane w ofertach wyrażone są w PLN. W przypadku gdy cena sprzedaży wyrażona jest w walutach EUR i USD należność zostanie przeliczona na PLN po kursie sprzedaży danej waluty obcej w BGŻ BNP Paribas S.A. z dn. złożenia zamówienia. Do przedstawianych w ofertach cen netto nie zawierających podatku VAT zostanie doliczony obowiązujący aktualnie podatek VAT oraz w przypadku dostawy na wskazany adres koszt transportu przedstawiony w ofercie.


Koszt całkowity


Podane w przesłanej ofercie ceny produktów i usług wyrażone w PLN z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki VAT stanowią całkowity koszt realizacji zamówienia i nie zostaną powiększone o żadne dodatkowe opłaty nie przedstawione w ofercie.


Oferty


W odpowiedzi na przesłane do Dostawcy zapytanie dotyczące Produktu, przesyła on zwrotnie ofertę, w której znajduje się: termin ważności oferty, aktualna cena produktu, koszty transportu a także informacja o dostępności, wyposażeniu oraz gwarancji jaką objęty jest produkt z zapytania.    


Zamówienia


Zamówienia przyjmowane są drogą pisemną (e-mail, fax, listownie) przez Dział Handlowy Dostawcy, wyłącznie w odpowiedzi na wcześniej przygotowaną ofertę. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest umieszczenie w zamówieniu przez Konsumenta oświadczenia: “Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.


Prawo do zwrotu


Konsumentom dokonującym zakupu produktów lub usług na odległość i poza siedzibą Dostawcy przysługuje prawo do zwrotu produktów w terminie 14 dni od daty poinformowania o takiej możliwości przez Dostawcę - bez podania przyczyny.


UWAGA: Prawo do zwrotu nie przysługuje w stosunku do w pełni wykonanych usług, które zostały wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta oraz umów których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli.

W celu dokonania zwrotu należy poinformować o tym Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub listownie wysyłając oświadczenie o następującej treści:

Ja (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe) oświadczam, że odstępuje od umowy zakupu zawartej na odległość następującego produktu: (nazwa produktu), zakupionego w dniu (data zakupu produktu) w Merserwis Sp. z o.o. Sp. K. Andersa 10, 00-201 Warszawa. Proszę o zwrot kwoty za zwrócony produkt na konto: (nazwa banku i numer konta bankowego).


na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 22 887 08 52,
oraz odesłać produkt na adres: Merserwis, Andersa 10, 00-201 Warszawa

Dostawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zgłoszenia o odstąpieniu od umowy przesłane przez Konsumenta niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Koszt odesłania produktu ponosi Konsument.


Zwrot środków za zakupiony produkt nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu.


Odsyłany produkt należy dostarczyć wraz z dowolnym dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu produktu w Merserwis.


Zwrot środków będzie obejmował koszt produktu oraz koszty wysyłki do Konsumenta w wysokości najtańszej spośród oferowanych form dostawy/odbioru towaru, nawet jeśli Konsument wybrał droższą metodę wysyłki.

W przypadku produktów których wartość handlowa zostanie obniżona na skutek braku opakowań, niekompletnego wyposażenia, noszących ślady użytkowania itp. które były użytkowane w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Dostawca zastrzega sobie możliwość obniżenia Konsumentowi wysokości kwoty za zwracany produkt, o część stanowiącą realną utratę wartości zwracanego produktu. W takim przypadku Konsument zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po dostarczeniu produktu i stwierdzeniu takich rozbieżności. 


Reklamacja


Podstawą reklamacji zakupionych produktów lub usług na odległość / poza siedzibą Dostawcy jest rękojmia, przy czym Konsument może niezależnie skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.


Gwarancja 


Nowe produkty objęte są gwarancją, gdzie gwarantem jest producent, dystrybutor albo Dostawca. Warunki gwarancji oraz okres gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej lub gdy gwarantem jest Dostawca, warunki gwarancji opublikowano pod adresem: http://www.merserwis.pl/gwarancja.html, przy czym okres gwarancji w tym przypadku oznaczono na plombie gwarancyjnej umieszczonej na Produkcie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu z kartą gwarancyjną lub nienaruszoną plombą serwisu gwaranta z dowodem zakupu.


Rękojmia

Dostawca odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta przez okres 2 lat od daty wydania.


Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę o której Konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu.


Konsument ma prawo do zgłoszenia wystąpienia niezgodności i skorzystania z rękojmi w terminie 2 lat od daty wydania Produktu z zastrzeżeniem że zgłoszenie musi mieć miejsce nie później niż rok od chwili ujawnienia się takiej niezgodności.


W przypadku wystąpienia niezgodności z umową po upływie 12 miesięcy od daty wydania produktu, ciężar udowodnienia występowania wady fizycznej i prawnej w chwili przejścia niebezpieczeństwa leży po stronie Konsumenta.  


Sposób zgłaszania reklamacji


Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail, faksem lub listownie do działu serwisu Dostawcy na adres:

Merserwis Sp. z o.o. Sp. k. ul. Andersa 10, 00-201 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 22 531 00 92

W celu usprawnienia procedury zalecamy zawarcie następujących danych:

a) Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności 

rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

b) Informacji o preferowanym sposobie doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży przez : skorzystanie z gwarancji / usunięcie wady / wymianę produktu / oświadczenie o chęci uzyskania obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) Danych kontaktowych składającego reklamację.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, Dostawca rozpatrzy ją w terminie maksymalnym 14 dni, przy czym dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć ją w najkrótszym możliwym terminie.


W przypadku wyboru: skorzystania z gwarancji, usunięcia wady jako sposobu doprowadzenia do zgodności, Dostawca zleci firmie spedycyjnej odbiór produktu od Konsumenta po ustaleniu odpowiadającej mu daty i godziny odbioru produktu i odeśle go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na swój koszt.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy oraz chęci wymiany produktu na wolny od wad produkt należy dostarczyć na podany powyżej adres Dostawcy na własny koszt i ryzyko.


Ograniczenia 


W przypadku produktów z oferty Dostawcy, których wykorzystanie do celów do jakich zostały zaprojektowane wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, Dostawca rezerwuje sobie prawo ich sprzedaży wyłącznie w przypadku podpisania przez Konsumenta oświadczenia, w którym zadeklaruje on, że produkt wykorzystywany będzie przez niego w związku z działalnością zawodową, zarobkową bądź gospodarczą. Jednocześnie w takiej sytuacji kupujący nie będzie mógł korzystać z uprawnień przysługujących Konsumentowi i obowiązywać będą go zasady opisane w części C niniejszych warunków sprzedaży, analogicznie jak w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę.


Przepisy


Ustawa o prawach konsumentów z dn. 30 maja 2014 (wejście w życie z dn. 25.12.2014)

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami


Organizacje Konsumenckie


W przypadku wątpliwości co do przysługujących praw, Konsument może zasięgnąć pomocy i opinii w następujących organizacjach:

  • Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumencki
  • Federacja Konsumentów
  • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


Porady udzielane są także pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Definicje


Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Strony internetowe


Serwisy internetowe prowadzone przez Dostawcę pod adresami: www.merserwis.pl, www.kimo-polska.com, www.audioprecision.pl, www.kalibracja-miernikow.pl, www.analizatory-spalin.pl nie są sklepami internetowymi i Dostawca nie prowadzi za ich pośrednictwem sprzedaży.  Skorzystanie z funkcji koszyka na w.w. stronach nigdy nie jest traktowane jako złożenie zamówienia, a wyłącznie przesłanie zapytania dotyczącego danego produktu. 


Ceny


Ceny produktów i usług przedstawiane w ofertach wyrażone są w PLN. W przypadku gdy cena sprzedaży wyrażona jest w walutach EUR i USD należność zostanie przeliczona na PLN po kursie sprzedaży danej waluty obcej w BGŻ BNP Paribas S.A. z dn. złożenia zamówienia. Do przedstawianych w ofertach cen netto nie zawierających podatku VAT zostanie doliczony obowiązujący aktualnie podatek VAT oraz w przypadku dostawy na wskazany adres koszt transportu przedstawiony w ofercie.


Koszt całkowity


Podane w przesłanej ofercie ceny produktów i usług wyrażone w PLN z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki VAT stanowią całkowity koszt realizacji zamówienia i nie zostaną powiększone o żadne dodatkowe opłaty nie przedstawione w ofercie.


Oferty


W odpowiedzi na przesłane do Dostawcy zapytanie dotyczące Produktu, przesyła on zwrotnie ofertę, w której znajduje się: termin ważności oferty, aktualna cena produktu, koszty transportu a także informacja o dostępności, wyposażeniu oraz gwarancji jaką objęty jest produkt z zapytania.


Zamówienia


Zamówienia przyjmowane są drogą pisemną (email, fax, listownie) przez Dział Handlowy Dostawcy, wyłącznie w odpowiedzi na wcześniej przygotowaną ofertę. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest umieszczenie w zamówieniu przez Konsumenta oświadczenia: “Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.


Prawo do zwrotu


Konsumentom dokonującym zakupu produktów lub usług na odległość i poza siedzibą Dostawcy przysługuje prawo do zwrotu produktów w terminie 14 dni od daty poinformowania o takiej możliwości przez Dostawcę - bez podania przyczyny.


UWAGA: Prawo do zwrotu nie przysługuje w stosunku do w pełni wykonanych usług, które zostały wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta oraz umów których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli.


W celu dokonania zwrotu należy poinformować o tym Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub listownie wysyłając oświadczenie o następującej treści:

Ja (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe) oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu zawartej na odległość następującego produktu: (nazwa produktu), zakupionego w dniu (data zakupu produktu) w Merserwis Sp. z o.o. Sp. K. Andersa 10, 00-201 Warszawa. Proszę o zwrot kwoty za zwrócony produkt na konto: (nazwa banku i numer konta bankowego).


na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 22 887 08 52,
oraz odesłać produkt na adres: Merserwis, Andersa 10, 00-201 Warszawa 


Dostawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zgłoszenia o odstąpieniu od umowy przesłane przez Konsumenta niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Koszt odesłania produktu ponosi Konsument.


Zwrot środków za zakupiony produkt nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu.


Odsyłany produkt należy dostarczyć wraz z dowolnym dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu produktu w Merserwis.


Zwrot środków będzie obejmował koszt produktu oraz koszty wysyłki do Konsumenta w wysokości najtańszej spośród oferowanych form dostawy/odbioru towaru, nawet jeśli Konsument wybrał droższą metodę wysyłki.

W przypadku produktów których wartość handlowa zostanie obniżona na skutek braku opakowań, niekompletnego wyposażenia, noszących ślady użytkowania itp. które były użytkowane w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Dostawca zastrzega sobie możliwość obniżenia Konsumentowi wysokości kwoty za zwracany produkt, o część stanowiącą realną utratę wartości zwracanego produktu. W takim przypadku Konsument zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po dostarczeniu produktu i stwierdzeniu takich rozbieżności. 


Reklamacja


Podstawą reklamacji zakupionych produktów lub usług na odległość / poza siedzibą Dostawcy jest rękojmia, przy czym Konsument może niezależnie skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.


Gwarancja


Nowe produkty objęte są gwarancją, gdzie gwarantem jest producent, dystrybutor albo Dostawca. Warunki gwarancji oraz okres gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej lub gdy gwarantem jest Dostawca, warunki gwarancji opublikowano pod adresem: http://www.merserwis.pl/gwarancja.html, przy czym okres gwarancji w tym przypadku oznaczono na plombie gwarancyjnej umieszczonej na Produkcie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu z kartą gwarancyjną lub nienaruszoną plombą serwisu gwaranta z dowodem zakupu.


Rękojmia

Dostawca odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta przez okres 2 lat od daty wydania.

Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę o której Konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu.


Konsument ma prawo do zgłoszenia wystąpienia niezgodności i skorzystania z rękojmi w terminie 2 lat od daty wydania Produktu z zastrzeżeniem że zgłoszenie musi mieć miejsce nie później niż rok od chwili ujawnienia się takiej niezgodności.


W przypadku wystąpienia niezgodności z umową po upływie 12 miesięcy od daty wydania produktu, ciężar udowodnienia występowania wady fizycznej i prawnej w chwili przejścia niebezpieczeństwa leży po stronie Konsumenta.  


Sposób zgłaszania reklamacji


Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem poczty e-mail, faksem lub listownie do działu serwisu Dostawcy na adres:

Merserwis Sp. z o.o. Sp. K. ul. Andersa 10, 00-201 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 22 531 00 92

W celu usprawnienia procedury zalecamy zawarcie następujących danych:

Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

Informacji o preferowanym sposobie doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży przez: skorzystanie z gwarancji / usunięcie wady / wymianę produktu / oświadczenie o chęci uzyskania obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

Danych kontaktowych składającego reklamację.


Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, Dostawca rozpatrzy ją w terminie maksymalnym 14 dni, przy czym dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć ją w najkrótszym możliwym terminie.


W przypadku wyboru: skorzystania z gwarancji, usunięcia wady jako sposobu doprowadzenia do zgodności, Dostawca zleci firmie spedycyjnej odbiór produktu od Konsumenta po ustaleniu odpowiadającej mu daty i godziny odbioru produktu i odeśle go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na swój koszt.


W przypadku chęci odstąpienia od umowy oraz chęci wymiany produktu na wolny od wad produkt należy dostarczyć na podany powyżej adres Dostawcy na własny koszt i ryzyko.


Ograniczenia 


W przypadku produktów z oferty Dostawcy, których wykorzystanie do celów do jakich zostały zaprojektowane wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, Dostawca rezerwuje sobie prawo ich sprzedaży wyłącznie w przypadku podpisania przez Konsumenta oświadczenia, w którym zadeklaruje on, że produkt wykorzystywany będzie przez niego w związku z działalnością zawodową, zarobkową bądź gospodarczą. Jednocześnie w takiej sytuacji kupujący nie będzie mógł korzystać z uprawnień przysługujących Konsumentowi i obowiązywać będą go zasady opisane w części C niniejszych warunków sprzedaży, analogicznie jak w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę.


Przepisy


Ustawa o prawach konsumentów z dn. 30 maja 2014 (wejście w życie z dn. 25.12.2014)

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami


Organizacje Konsumenckie


W przypadku wątpliwości co do przysługujących praw, Konsument może zasięgnąć pomocy i opinii w następujących organizacjach:

  • Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumencki
  • Federacja Konsumentów
  • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


Porady udzielane są także pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawo do zwrotu


Konsumentom dokonującym zakupu produktów lub usług na odległość i poza siedzibą Dostawcy przysługuje prawo do zwrotu produktów w terminie 10 dni od daty poinformowania o takiej możliwości przez Dostawcę - bez podania przyczyny.


UWAGA: Prawo do zwrotu nie przysługuje w stosunku do w pełni wykonanych usług, które zostały wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta.


W celu dokonania zwrotu należy poinformować o tym dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub listownie wysyłając oświadczenie o następującej treści:

Ja (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe) oświadczam że odstępuję od umowy zakupu zawartej na odległość następującego produktu : (nazwa produktu), zakupionego w dniu (data zakupu produktu) w Merserwis Sp. z o.o., Sp. k. Andersa 10, 00-201 Warszawa. Proszę o zwrot kwoty za zwrócony produkt na konto: (nazwa banku i numer konta bankowego).


na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 22 887 08 52, 

oraz odesłać produkt na adres: Merserwis, Andersa 10, 00-201 Warszawa

Dostawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zgłoszenia o odstąpieniu od umowy przesłane przez Konsumenta niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Koszt odesłania produktu ponosi Konsument.


Zwrot środków za zakupiony produkt nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych licząc od daty dostarczenia produktu.


Odsyłany produkt należy dostarczyć wraz z dowolnym dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu produktu w Merserwis.


Zwrot środków będzie obejmował koszt produktu oraz koszty wysyłki do Konsumenta.


W przypadku produktów których wartość handlowa zostanie obniżona na skutek braku opakowań, niekompletnego wyposażenia, noszących ślady użytkowania itp. które były użytkowane w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Dostawca zastrzega sobie możliwość obniżenia Konsumentowi wysokości kwoty za zwracany produkt o część stanowiącą realną utratę wartości zwracanego produktu. W takim przypadku Konsument zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po dostarczeniu produktu i stwierdzeniu takich rozbieżności. 


Gwarancja 


Nowe produkty objęte są gwarancją, gdzie gwarantem jest producent, dystrybutor albo Dostawca. Warunki gwarancji oraz okres gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej lub gdy gwarantem jest Dostawca, warunki gwarancji opublikowano pod adresem: http://www.merserwis.pl/gwarancja.html, przy czym okres gwarancji w tym przypadku oznaczono na plombie gwarancyjnej umieszczonej na Produkcie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu z kartą gwarancyjną lub nienaruszoną plombą serwisu gwaranta z dowodem zakupu.


Przepisy


Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) (uchylona z dniem 25 grudnia 2014)


Organizacje Konsumenckie


W przypadku wątpliwości co do przysługujących praw, Konsument może zasięgnąć pomocy i opinii w następujących organizacjach:

  • Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumencki
  • Federacja Konsumentów
  • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


Porady udzielane są także pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na życzenie Odbiorcy Dostawca przygotowuje ofertę i przesyła ją listownie, emailem albo faksem, a w przypadku zapytań składanych osobiście w siedzibie Dostawcy ustnie. Integralnym elementem oferty jest Regulamin warunków sprzedaży RWS/A15/M-1 zwany dalej Regulaminem. O ile nie ustalono inaczej, termin obowiązywania oferty wynosi 5 dni roboczych.  Złożenie zamówienia u Dostawcy oznacza akceptację regulaminu bez żadnych zastrzeżeń. Odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest wyłącznie do ustaleń zawartych w przedstawionej Odbiorcy ofercie albo wystawionym dokumencie ‘potwierdzenie zamówienia do realizacji’. Inne wymagania przedstawione przez Odbiorcę, w przypadku braku ich pisemnej akceptacji przez Dostawcę, pozostają bezskuteczne.


Ceny


Ceny produktów i usług przedstawiane w ofertach wyrażone są w PLN. W przypadku sprzedaży w walutach  EUR i USD należność zostanie uiszczona w PLN po kursie sprzedaży danej waluty obcej w BGŻ BNP Paribas S.A. z dn. wystawienia faktury sprzedaży. W określonych przypadkach istnieje możliwość przelewu należności w walucie obcej na wskazane konto, po wcześniejszej pisemnej akceptacji przez Dostawcę. Przedstawiane w ofertach ceny nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu do Dostawcy (chyba że w ofercie napisano inaczej). Do cen zostanie doliczony obowiązujący aktualnie podatek VAT oraz w przypadku dostawy koszty transportu.


Zamówienia


Dostawca przyjmuje zamówienia wyłącznie w formie pisemnej bądź osobiście gdy są składane w siedzibie firmy. Zamówienie musi zawierać dane do faktury, dane do wysyłki, dane kontaktowe, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz rodzaj i ilość zamawianych produktów. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest wystawienie dokumentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę.  UWAGA: Zamówienia które zostały złożone przez Odbiorcę, a których realizacja została rozpoczęta, nie mogą być anulowane, poza sytuacją w której zostanie zawarte pisemne porozumienie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą. 

Faktury: Oryginały faktur wystawiane przez Dostawcę przesyłane są Odbiorcy na adres email z którego wysłano zamówienie. W przypadku braku akceptacji otrzymywania faktur w tej formie lub braku adresu e-mail, Dostawca wystawi Odbiorcy fakturę w formie papierowej i dołączy ją do przesyłki z towarem i/albo wyśle pocztą.


Dokumentacja techniczna


Jeśli nie określono inaczej, dokumentacja techniczna (instrukcje, certyfikaty, świadectwa itp.), oprogramowanie komputerowe i firmware (menu) do produktów importowanych dostarczane są w języku angielskim. Dostawca, będzie dokładał  starań aby instrukcje obsługi tłumaczyć na język polski.


Świadectwa


W przypadku produktów posiadających świadectwa wzorcowania/certyfikaty kalibracji bądź inne dokumenty wystawione przez producenta potwierdzające dokładność produktu, za termin ich wystawienia należy uznać datę sprzedaży tych produktów. Dostawca nie ma wpływu na treść czy datę wystawienia dokumentów. Dostawca zapewnia, że produkty magazynowane były w tym okresie w odpowiednich warunkach, nie mających negatywnego wpływu na dokładność pomiarową produktów.


Własność


Do czasu opłacenia pełnej kwoty wystawionej faktury, towar pozostaje własnością Dostawcy.


Płatności


Standardowe warunki płatności:

a) Płatność w pełnej wysokości przed Dostawą (przedpłata) lub płatność przy odbiorze (pobranie): 3 lub więcej transakcji na łączną kwotę co najmniej 10 tys. zł netto.

b) Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT: firmy i instytucje z udziałem skarbu państwa oraz firmy prywatne spełniające wymagania z pkt. a, po uprzednim dostarczeniu dokumentów rejestrowych firmy: nip, regon, krs lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W określonych sytuacjach możliwe jest, po pisemnej akceptacji przez Dostawcę, ustanowienie innych warunków płatności. W przypadku nie wykonania płatności w ustalonym terminie, dostawca po 3 dniach od daty płatności rozpocznie naliczanie odsetek ustawowych, a w przypadku braku reakcji odbiorcy na wezwania do zapłaty uruchomi procedurę windykacyjną, która wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 100 zł netto. Dostawca rezerwuje sobie możliwość cesji zobowiązania odbiorcy na rzecz osób trzecich i wpisania odbiorcy na listę dłużników w BIG. W przypadku pojawienia się opóźnień w płatnościach przelewowych, forma płatności przelewowej może zostać anulowana bez możliwości jej zmiany. Dostawca rezerwuje sobie możliwość odmowy odbiorcy płatności przelewem z odroczonym terminem płatności.


Termin dostawy


Dostawca dołoży wszelkich starań aby zrealizować zamówienie w możliwie najkrótszym terminie. Termin dostawy podany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny i oznacza orientacyjny termin realizacji zamówienia. W przypadku gdy ustaloną formą płatności jest przedpłata, termin dostawy należy liczyć od momentu wpłynięcia środków w ustalonej wysokości na konto bankowe Dostawcy.


UWAGA: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw z importu i powstałych w wyniku działania czynników niezależnych od niego, a w szczególności: działania siły wyższej, pogody, strajków, opóźnień w produkcji, okresów świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy w krajach dostawcy/producenta/tranzytowych, które pokrywają się z terminem realizacji zamówienia. Opóźnienia takie nie mogą być podstawą do anulowania zamówienia bądź naliczania jakichkolwiek kar. 


Gwarancja


Nowe produkty objęte są gwarancją, gdzie gwarantem jest producent, dystrybutor albo Dostawca. Warunki gwarancji oraz okres gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej lub gdy gwarantem jest Dostawca, warunki gwarancji opublikowano pod adresem: http://www.merserwis.pl/gwarancja.html, przy czym okres gwarancji w tym przypadku oznaczono na plombie gwarancyjnej umieszczonej na Produkcie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu z kartą gwarancyjną lub nienaruszoną plombą serwisu gwaranta z dowodem zakupu.


UWAGA 1: Gwarancją nie są objęte baterie, akumulatorki, przewody pomiarowe, wężyki czy uszczelki oraz usługi wykonane na produkcie na zlecenie Odbiorcy, a w szczególności świadectwa wzorcowania i/lub kalibracji które tracą ważność w przypadku naprawy lub wymiany produktu na podstawie gwarancji. 


UWAGA 2: W przypadku produktów z wyprzedaży objęte są one wyłącznie 3 miesięczną gwarancją.


UWAGA 3: Rękojmia zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 2. Jeśli Dostawca nie jest gwarantem, może on w imieniu i na wniosek Odbiorcy przeprowadzić czynności wstępne przy czym odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje bezwzględnie po stronie gwaranta. 


UWAGA 4: Odbiorca zapoznaje się z danymi technicznymi produktów udostępnionymi przez Dostawcę we własnym zakresie i zgodnie z własnymi potrzebami podejmuje na swoją odpowiedzialność i ryzyko decyzję o ich wyborze, zamówieniu i zakupie. W konsekwencji Dostawca jest wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie ewentualne straty poniesione przez Odbiorcę z tytułu zastosowania tych produktów czy sposobu realizacji gwarancji.


Transport


Jeśli nie uzgodniono inaczej dostawa będzie realizowana wybranym przez Dostawcę przewoźnikiem, a transport realizowany będzie w imieniu Odbiorcy.  


UWAGA 1: Zgodnie z KC Art. 544. § 1 za datę dostarczenia towaru do Odbiorcy oraz powstania obowiązku podatkowego uważa się moment, w którym został on powierzony przewoźnikowi przez Dostawcę. Na Odbiorcy ciąży obowiązek upewnienia się, przed podpisaniem odbioru przewoźnikowi, że przesyłka dotarła nie uszkodzona.


UWAGA 2: W przypadku produktów o wadze powyżej 30 kg i produktów wysyłanych na palecie, koszty przesyłki ustalane są osobno  zgodnie z cennikiem przewoźnika i zostają doliczane do faktury sprzedaży. W przypadku uszkodzenia przesyłki, warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest przesłanie Dostawcy protokółu podpisanego przez przewoźnika u Odbiorcy z chwilą dostarczenia przesyłki.


Zwroty


Dostawca nie przyjmuje zwrotu poprawnie dostarczonych produktów, a w szczególności produktów objętych promocją, wyprzedażą, świadectw wzorcowania dla przyrządów czy produktów sprowadzanych na zamówienie. W określonych przypadkach Dostawca może pisemnie zgodzić się na przyjęcie zwrotu części towaru nienoszącego śladów użytkowania i zawierającego pełne wyposażenie, pod warunkiem zwrócenia ich w terminie 7 dni od daty zakupu oraz po potrąceniu określonej kwoty, jednak nie mniejszej niż 10% wartości zamówienia.


Spory


W przypadku powstania sporów pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą dotyczących przedmiotu dostawy, Dostawca będzie dążył do rozwiązania ich w sposób uwzględniający interesy obu stron. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu spory będą rozstrzygane przed właściwym dla Dostawcy sądem.

Skomentuj jako pierwszy(a)