22 831 25 21 merserwis@merserwis.pl

Zastosowanie kamer termowizyjnych w pomiarze temperatury i wykrywania gorączki

Niniejszy artykuł ma za zadanie dostarczyć rzetelnych informacji dotyczących możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała (w tym gorączki) ludzkiego i być cennym, praktycznym źródłem profesjonalnej wiedzy dla osób, firm i instytucji, a w szczególności galerii handlowych, planujących inwestycję w taką aparaturę pomiarową.


Podstawowe informacje o kamerach termowizyjnych


Już na początku chcemy zaznaczyć, że nie wszystkie kamery termowizyjne nadają się do pomiaru temperatury ciała. Większość kamer posiada błąd pomiarowy na poziomie 2 - 5°C, a te które mogą być do tego wykorzystane wymagają spełnienia określonych warunków (ustawienie/pozycja, konfiguracja, kalibracja).

Kamery termowizyjne nie pozwalają na wykrycie osób zarażonych wirusem, a wyłącznie pozwalają wytypować wstępnie osoby, które mogą posiadać podwyższoną lub wysoką temperaturę przez pomiar odsłoniętych części ciała. W dalszej kolejności osoby te wymagają dokładnego sprawdzenia temperatury inną metodą w przypadku pierwszej kwalifikacji pomiarem termowizyjnym jako potencjalne zagrożenie. Pomiar kamerą termowizyjną w najlepszym przypadku obarczony jest niepewnością na poziomie 1,5°C.


Uwaga: Niepewność nie jest równoznaczna z błędem, niepewność uwzględnia m.in. inne czynniki mające wpływ na dokładność pomiarową).

Wiele stacjonarnych kamer termowizyjnych (ale też części kamer przenośnych) nie nadaje się do pomiaru temperatury ciała ludzkiego, ponieważ ich parametry techniczne są do tego niewystarczające. Przed zakupem lub przystąpieniem do pomiarów, należy upewnić się, że posiadane urządzenie jest odpowiednie i znane są zasady oraz ograniczenia w jego działaniu (zobacz naszą listę kontrolną), o czym w dalszej części artykułu. Należy mieć też świadomość, że w przypadku starszych modeli kamer, nazwa kamera termowizyjna może być myląca z uwagi na to, że często ogranicza się do robienia fotografii termograficznych (bez nagrywania obrazu wideo). Współczesne kamery przenośne, w tym kamery stacjonarne, posiadają możliwość rejestracji wideo.

Większość stacjonarnych kamer termowizyjnych z rejestracją wideo przeznaczonych jest do pracy na zewnątrz w celu wykrywania obecności ludzi, bez dokładnego określania ich temperatury (różnica na poziomie 5°C i więcej jest więc zupełnie do takiego celu akceptowalna). Upraszczając, kamery takie mają pozwolić z łatwością wykryć osoby tam, gdzie ich być nie powinno. Jest to istotna informacja, ponieważ pomiar temperatury ciała ludzkiego kamerą termowizyjną można wykonać wyłącznie wewnątrz pomieszczenia o stabilnej temperaturze otoczenia. Te konkretne kamery termowizyjne nie mogą być stosowane do pomiaru temperatury ciała ludzkiego.

Na rynku jednak pojawiły się ostatnio stacjonarne kamery termowizyjne dedykowane do zastosowań medycznych, w trybie ciągłym ze specjalnymi kalibratorami zewnętrznymi blackbody (w celu minimalizacji błędu), które posiadają dedykowane oprogramowanie analizujące w czasie rzeczywistym temperaturę wielu osób jednocześnie.


Najważniejsze parametry i czynniki wpływające na wykorzystanie kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ludzi


Odpowiednia lokalizacja kamery

 • Pomiar temperatury ciała (wykrywania gorączki) kamerami termowizyjnymi może być rzetelnie wykonywany wyłącznie w pomieszczeniu o stabilnej temperaturze od 10 do 30°C (+/- 5°C). Ma to ścisły związek z jej dokładnością (patrz: dokładność) przy odpowiedniej konfiguracji kamery.
 • Obszar pomiaru kamery nie powinien obejmować szyb czy luster.
 • Kamera termowizyjna w trakcie pomiaru powinna być nieruchoma i znajdować się w odpowiedniej odległości od punktu pomiaru dostosowanej do optyki (patrz optyka).
 • Urządzenie nie może być umieszczone w bardzo bliskiej odległości do wejścia, w pobliżu którego znajduje się nadmuch ciepłego lub chłodnego powietrza, ponieważ wprowadza to dodatkowy błąd pomiarowy.
 • Kamera nie może znajdować się za szybą czy inną przysłoną.
Rys. 0. Przykładowy schemat kontroli temperatury za pomocą systemu Dahua.

Punkt (miejsce) pomiaru temperatury


Należy mieć na uwadze, że temperatura skóry (na czole) człowieka może być od 0,4 - 0,8°C niższa od faktycznej temperatury ciała, a uwzględniając dodatkowe czynniki (wysiłek fizyczny lub wychłodzenie na zewnątrz) nawet do 1,8°C. Dlatego też termometry tradycyjne umieszczamy w jamie ustnej, czy w tzw. dole pachowym. Oznacza to, że wykonując pomiar w punkcie znajdującym się na czole, rzeczywista temperatura może być nawet do 2°C niższa od wartości, którą uzyskalibyśmy mierząc temperaturę w sposób tradycyjny.

W niektórych modelach kamer termowizyjnych można ustawić offset zmieniający temperaturę o określoną wartość. W tym przypadku zalecamy ustawienie offsetu o wartość +0,8°C. Jeśli kamera nie posiada takiej funkcji, należy uwzględnić taki błąd w pomiarach (dodawać za każdym razem do zmierzonej wartości). Niektóre kamery dedykowane do celów pomiaru temperatury ciała ludzkiego mają wbudowaną kompensację takiej temperatury (automatycznie podnoszą wartość o około 0,5°C).

Dokładniejszy pomiar temperatury możliwy jest, np. w jamie ustnej. Wymaga to jednak ekspozycji wnętrza jamy ustnej, co przy stosowaniu maseczek i zagrożenia epidemiologicznego może stanowić znaczące utrudnienie.

Należy także zaznaczyć, że kamery termowizyjne mają możliwość pomiaru temperatury zarówno dla wybranego punktu (np. punkt z najwyższą temperaturą, wybrany punkt na ekranie) lub obszaru (średnia temperatura ze statycznego/dynamicznego obszaru, najwyższa temperatura z obszaru itd). Kamery dedykowane do monitoringu temperatury wykonują pomiar najwyższego punktu temperatury z wielu obszarów jednocześnie.

Rys. 1. Obraz pomiaru z wielu obszarów jednocześnie za pomocą systemu Dahua - Dostępny w Merserwis.

Dokładność pomiaru temperatury kamerą termowizyjną


Jedną z największych barier w powszechnym zastosowaniu kamer termowizyjnych do pomiaru gorączki jest ich podstawowy błąd pomiarowy, który wynosi często +/- 5°C, a nawet więcej - uwzględniając wpływ dodatkowych czynników. To oznacza, że kamera pokazując temperaturę o wartości 38°C może faktycznie mierzyć temperaturę pomiędzy 32°C, a 43°C - co z oczywistych względów dyskwalifikuje ją w zastosowaniu do pomiaru temperatury ciała.

W przypadku kamer termowizyjnych, które posiadają dokładność deklarowaną na poziomie ok. +/- 2°C oraz niższą, np. 2% (często z zastrzeżeniem węższego zakresu pomiarowego, np. od 10 do 50°C) możliwe jest ich wykorzystanie do pomiaru temperatury ciała czy gorączki przy uwzględnieniu dodatkowych czynności mających wpływ na ograniczenie pozostałych czynników mogących powiększać lub pomniejszać błąd pomiarowy.

W tym przypadku bardzo ważna jest jednak kalibracja (inaczej wzorcowanie) takiej kamery, która pozwoli na weryfikację w warunkach laboratoryjnych z bardzo dużą dokładnością, jaki jest rzeczywisty błąd urządzenia w istotnym dla nas zakresie (patrz: kalibracja).

Minimalizacja błędu pomiarowego jest możliwa w przypadku zapewnienia:
 • Odpowiedniej kalibracji (patrz: wzorcowanie)
 • Odpowiedniego umiejscowienia kamery
 • Odpowiedniego wyboru punktu pomiarowego lub obszaru temperatury
 • Posiadania kamery o odpowiedniej czułości
 • Odpowiedniej konfiguracji ustawień
Rys. 2. Wykres kwalifikacji osób, których temperatura zmierzona została kamerą termowizyjną

Uwzględniając wszystkie podane czynniki: niższą temperaturę skóry, dokładność deklarowaną kamery oraz błąd pomiarowy kamery ze świadectwa wzorcowania, sporządziliśmy wykres pokazujący, które wartości zmierzonej temperatury kamerą termowizyjną u ludzi należy kontrolować.

Kolorem czerwonym zaznaczono takie wartości temperatury, których wykrycie kamerą termowizyjną u weryfikowanych osób powinno skutkować dokładnym sprawdzeniem temperatury inną, dokładniejszą metodą. Kolorem pomarańczowym oznaczono punkt, który należy także weryfikować, ale może skutkować częstymi fałszywymi pozytywami.

Punkty te zakładają, że pomiar - przy ograniczeniu wszystkich negatywnych czynników opisanych w artykule i wykonaniu wzorcowania, może oferować niepewność na poziomie 1 .. 2°C.


Zakres pomiarowy kamer termowizyjnych


Kamery termowizyjne oferują różny zakres pomiarowy w zależności od modelu. Często z danym zakresem wiąże się określona dokładność, przykładowo:

Przykładowa tabela zakresu i dokładności:

Zakres 1 -10 … 80 °C Dokładność: 2°C
Zakres 2 10 … 30 °C Dokładność: +/- 2% wartości wskazanej
Zakres 3 80 … 450 °C Dokładność: +/- 5°C

Należy zadbać, aby kamera termowizyjna posiadała zakres pomiarowy odpowiadający temperaturze jakie posiada ciało ludzkie. W przypadku możliwości wyboru takiego zakresu ręcznie, należy wybrać ten, który obejmuje nasz zakres temperatury 36 - 40 °C i oferuje możliwie najlepszą deklarowaną dokładność.

W przypadku zlecenia wzorcowania (kalibracji) kamery termowizyjnej należy upewnić się, że wzorcowanie zostanie wykonane w kamerze przy wybranym (najlepiej dopasowanym) zakresie pomiarowym.


Czułość NETD


Wartość NETD (ang. Noise Equivalent Temperature Difference) wyrażona w mK (mili Kelvinach), opisywana jako czułość termiczna, oznacza jakie szumy posiada dana kamera termowizyjna. Jeśli przyjrzymy się z bliska obrazowi termowizyjnemu to zauważymy, że składa on się z czarnych punktów (tzw. szumów) oraz punktów kolorowych w których wykonywany jest pomiar temperatury.

Czym niższa wartość NETD, tym lepsza jest dokładność dla węższych zakresów temperatury. Dlatego też rekomenduje się, aby kamery do pomiaru temperatury ciała, gdzie interesujący nas zakres to 36 - 42°C, posiadały czułość NETD na poziomie nie wyższym niż 60 mK.

Czułość NETD 40 mK
Dobra
60 mK
Akceptowalna
80 mK
Zbyt mała


Emisyjność


Kamery termowizyjne oraz pirometry pozwalają na pomiar temperatury dzięki temu, że ciała stałe emitują promieniowanie podczerwone. Fala takiego promieniowania jest różna w zależności od temperatury takiego ciała, co pozwala na jej w miarę precyzyjne przeliczenie na skalę temperatury wyrażoną w °C / °F / K. Emisyjność to parametr o wartości 0,1 - 1, który służy do określania stopnia emisji promieniowania podczerwonego przez ciała stałe.

Chociaż większość ciał stałych posiada emisyjność na poziomie 0,95, to dla niektórych ciał wartość ta jest inna (patrz: artykuł o pomiarach pirometrem) w tym w szczególności dla skóry ludzkiej, której emisyjność wynosi 0,98. Większość współczesnych kamer termowizyjnych posiada możliwość wyboru emisyjności z jaką mają wykonywać pomiar, dlatego do badania temperatury skóry (gorączki) należy wybrać zawsze emisyjność na poziomie 0,98.

Uwaga: Brak ustawienia parametru emisyjności może powodować dodatkowe błędy.


Optyka


Rozdzielczość oraz optyka (ogniskowa, kąt widzenia), to dwa niezwykle istotne parametry decydujące o tym, czy dana kamera będzie nadawać się do wykorzystana do pomiaru temperatury, np. na czole. Optyka w bardzo znacznym uproszczeniu mówi nam o tym, w jakiej odległości kamera termowizyjna będzie musiała znajdować się od osoby lub przedmiotu, którego temperaturę będzie mogła mierzyć oraz jaki obszar będzie zajmował obraz w oknie kamery.

Ogniskowa (ang. Focal Length) to parametr obiektywu, który im mniejszą przyjmuje wartość tym szersze jest pole widzenia kamery i odwrotnie - im większa jest ogniskowa, tym węższe jest pole widzenia. Większa ogniskowa umożliwia dokładniejsze badanie obiektów, które znajdują się w dalszej odległości.

Rys. 3. Zależność ogniskowej obiektywu, od widocznego w kamerze obszaru

F - parametr obiektywu informujący w uproszczeniu o tym, jaka jest jego zdolność do wykonywania wyraźnych zdjęć/wideo w stosunku do ilości światła. Czym mniejsza wartość tym lepiej.
Kąt widzenia obiektywu (ang. Focal View / FOV) - parametr ściśle związany z ogniskową, w uproszczeniu informuje nas o tym jaki otrzymamy obszar widzialny w kamerze w płaszczyźnie pionowej i poziomej.


Rys. 4. Duża ogniskowa (mały kąt) = wąski obszar kamery | mała ogniskowa (duży kąt) = szeroki obszar kamery

Przykładowa wartość FOV kamery: 55° x 43° oznacza, że kamera posiada poziome pole widzenia wynoszące 55°, a pionowe 43°, co może oznaczać, że długość ogniskowej wynosi ok. 44 mm.

Tanie kamery, które posiadają średnie parametry techniczne (np. czułość na poziomie 100mK i rozdzielczość 160x120) mają najczęściej ograniczone pole widzenia, w granicach 20x20° +/- 5° . Tak więc mogą być wykorzystane do pomiaru temperatury maks. 1 osoby znajdującej się w odległości od ok. 0,5 do 3 metrów (pod warunkiem że w trakcie wzorcowania zostanie stwierdzona wyższa niż deklarowana przez producenta standardowo dokładność). Takie zastosowanie wymaga wytyczenia ruchu osób taśmami w podobny sposób jak na lotnisku.

Modele kamer z tzw. wyższej półki o wysokich parametrach technicznych (czułość termiczna na poziomie co najmniej 60mK, rozdzielczość 240x180) mogą być wykorzystane do pomiarów 2 - 3 osób jednocześnie, ponieważ często oferują niższą ogniskową, tym samym szerszy kąt widzenia w granicach 45x35° +/- 5°.

Natomiast kamery z tzw. najwyższej półki, o czułości termicznej 30mK i wysokiej rozdzielczości (od 320x240), mają wymienne obiektywy o różnej ogniskowej i można je stosować zarówno do pomiaru temperatury grupy ludzi znajdujących się blisko (obiektyw o małej ogniskowej), jak i znajdujących się w dalszej odległości (obiektyw o dużej ogniskowej).

Kamery stacjonarne z doskonałą optyką pozwalają na jednoczesne monitorowanie całej grupy osób, ponieważ najczęściej oferują bardzo szeroki kąt widzenia przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej rozdzielczości i czułości termicznej.

Istotną funkcją dla przenośnych kamer termowizyjnych jest autofokus czyli zdolność kamery do automatycznego wyostrzania obrazu w punkcie, bądź punktach. Funkcja ta nie występowała w starszych modelach kamer termowizyjnych, w których ustawianie ostrości odbywało się ręcznie za pomocą pokrętła regulującego. Taki element może być akceptowalny, tylko jeśli osoba, której pomiar będziemy wykonywać, będzie stawać zawsze na tej samej linii do pomiaru. W kamerach nowej generacji obecny jest standardowo autofokus, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego ustawiania ostrości obrazu.

Warto wiedzieć:
 • Tanie kamery przenośne nie posiadają wymiennej optyki i posiadają wąski kąt widzenia
 • Wyższe modele kamer przenośnych posiadają możliwość wymiany obiektywów, co czasami umożliwia wybór właściwego obiektywu
 • Stacjonarne kamery termowizyjne do pomiaru temperatury ludzi mają najczęściej optykę pozwalającą na pomiar bardzo szerokiego kadru

Rozdzielczość


Rozdzielczość czujnika podczerwieni wyrażona w px (pikselach) mówi nam w ilu punktach w poziomie i pionie kamera termowizyjna może nominalnie wykonywać pomiar temperatury, gdyby cały obraz podzielić na małe kwadraty. Przy czym należy zwrócić uwagę, że rozdzielczość czujnika podczerwieni to nie to samo co rozdzielczość wyświetlacza kamery.

Im większa rozdzielczość czujnika podczerwieni, tym w większej liczbie punktów kamera jest w stanie wykonać pomiar temperatury. Kamery termowizyjne z niską rozdzielczością mają bardzo nieostry obraz o małym pokryciu punktów pomiarowych. Dodatkowo istotnym parametrem jest tutaj wspomniana czułość NETD, której niska wartość w kamerach o nie najlepszej rozdzielczości jest bardzo mocno widoczna i negatywnie wpływa na wyrazistość obserwowanego obrazu termowizyjnego.

Rys. 5. Zdjęcia zostały wykonane z tej samej odległości obiektywami o różnej ogniskowej


Kalibracja (Wzorcowanie) kamer termowizyjnych


W przypadku kamer termowizyjnych służących do pomiaru temperatury ciała człowieka o wspominanym wcześniej błędzie pomiarowym, niezwykle istotne jest sprawdzenie w kilku punktach, jaki dokładnie błąd posiada rzeczywiście kamera. Dzięki wzorcowaniu kamery termowizyjnej, wyniki pomiarowe przez nią zmierzone, są porównywane w kilku punktach, np. 36, 37, 38, 39, 40°C ze znacznie dokładniejszym termometrem wzorcowym. Dzięki temu możemy zweryfikować o ile w każdym z punktów wynik faktycznie różni się od tego co mierzy taka kamera.

Każda kamera powinna być okresowo wzorcowana (przynajmniej raz na 12 miesięcy). Dla kamer wykorzystywanych do pomiaru temperatury ciała człowieka, ze względu na bardzo wąski zakres i wysokie oczekiwania co do dokładności, wzorcowanie (kalibracja) zalecana jest z większą częstotliwością. W przypadku kamer stacjonarnych, ich producenci zalecają kalibrację w trybie ciągłym oferując kamery razem z kalibratorami.

Warto zaznaczyć, że wzorcowanie takie odbywa się często w stabilnych i kontrolowanych warunkach, przy temperaturze otoczenia 22°C +/- 2°. Niektóre laboratoria umożliwiają wykonanie takiego badania w takiej temperaturze otoczenia w jakiej docelowo będzie pracować urządzenie, dzięki czemu możemy także zawęzić potencjalny błąd takiej kamery. Niestety do wzorcowania kamer do pomiaru temperatury ciała ludzkiego wymagany jest specjalny, laboratoryjny kalibrator temperatury z ciałem doskonale czarnym (tzw. calibrator black body), którego emisyjność wynosi ok. 0,98 - analogicznie jak skóra ludzka.

Na terenie Polski jest kilka laboratoriów wzorcujących, które posiadają kalibratory do termometrów na podczerwień czy kamer termowizyjnych.Jednak trzeba zaznaczyć, że kalibratory, które wykorzystują (najczęściej jest to model Fluke serii 418X) oferują standardowo emisyjność na poziomie 0,95, która nie do końca sprawdza się w przypadku kamer termowizyjnych używanych do pomiaru temperatury skóry (jakkolwiek posiadają one funkcję kompensacji takiej emisyjności).

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące Merserwis, jako jedno z nielicznych laboratoriów posiada kalibrator Presys NDIR-30H, dedykowany do pomiaru z emisyjnością 0,98, tym samym oferując usługi wzorcowania termometrów i kamer na podczerwień. Dodatkową zaletą laboratorium jest wykonywanie usługi zarówno w dostawie od drzwi do drzwi, jak i bezpośrednio na obiektach używających stacjonarne kamery. Będąc autoryzowanym dystrybutorem Presys w Polsce jednocześnie umożliwiamy zakup takiego kalibratora black body z emisyjnością ~0,98 na własność. Jego cena w stosunku do innych tego typu rozwiązań oferowanych na rynku (w szczególności wobec tych oferowanych ze stacjonarnymi kamerami termowizyjnymi) jest dużo bardziej atrakcyjna i kształtuje się na poziomie ok. 4200 dolarów amerykańskich.

Więcej informacji na temat kalibratora Presys można przeczytać na naszej stronie.


Konfiguracja kamery przed pomiarami


Zakładając, że dysponujemy odpowiednią kamerą termowizyjną, której dokładność została zweryfikowana podczas wzorcowania dla odpowiednio dobranych punktów pomiarowych (temperatura człowieka), należy odpowiednio skonfigurować i przetestować kamerę.

W ustawieniach kamery należy zmienić:
 • Temperaturę powietrza pomieszczenia w jakim będzie wykonywany pomiar (warto mieć do tego odpowiedni termometr)
 • Odległość od kamery do osoby której pomiar planujemy wykonać (zależny również od optyki)
 • Parametr emisyjności na wartość 0,98
 • Odpowiedni zakres pomiarowy (jeśli jest dostępny)


Podsumowanie


W powyższym artykule, opisaliśmy wszystkie najistotniejsze parametry kamer termowizyjnych, które mają wpływ na dokładność i bez których poprawny pomiar temperatury człowieka kamerą termowizyjną nie będzie możliwy. Każda osoba wykonująca czy odpowiadająca za pomiar temperatury powinna posiadać odpowiednie przeszkolenie i wiedzę z zakresu termografii, a miejsce w którym pomiar taki będzie wykonywany powinno być odpowiednio przygotowane i posiadać odpowiednie parametry. Kamery termowizyjne stosowane do pomiaru gorączki mogą być wyłącznie jednym ze wstępnych, prewencyjnych sposobów przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa czy innych chorób których objawem jest wysoka gorączka.
LISTA KONTROLNA - KAMERA TERMOWIZYJNA DO POMIARU GORĄCZKIWybierając kamerę termowizyjną do pomiaru temperatury człowieka należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

1. Deklarowany błąd pomiaru temperatury określony przez producenta dla zakresu pomiarowego obejmującego przedział: 20 - 45°
Oczekiwana wartość: poniżej +/-2°C (czy mniej tym lepiej) + wzorcowanie dla potwierdzenia dokładności.
2. Czułość NETD kamery termowizyjnej
Oczekiwana wartość: 60 NETD i mniej (czym mniej tym lepiej)
3. Kąt widzenia obiektywu (FOV)
Oczekiwana wartość: 45° i więcej (czym więcej tym lepiej)
4. Rozdzielczość czujnika IR
Oczekiwana wartość: nie mniej niż 120×90px (czym więcej tym lepiej)
5. Aktualne świadectwo wzorcowania kamery termowizyjnej
Oczekiwanie: Świadectwo wzorcowania wykonane dla kamery termowizyjnej przy emisyjności 0,98 i przedstawiające błąd kamery w przynajmniej 3 istotnych punktach z zakresu 36 - 40°C. Wzorcowanie wykonywane co roku.
6. Dodatkowy kalibrator Blackbody wraz ze świadectwem kalibracji. W celu podwyższenia dokładności pomiarowej kamer termowizyjnych (najczęściej stacjonarnych lub medycznych) zaleca się wykorzystanie z nimi kalibratora black body (ciała doskonale czarnego), który jako urządzenie pomiarowe również wymaga okresowego wzorcowania.
Oczekiwanie:Świadectwo wzorcowania kalibratora black body w punktach z zakresu: 36 - 40°C oraz dla określonej emisyjności.
Wzorcowanie wykonywane co roku.
7. Funkcje kamery
Oczekiwane: Autofokus, regulowana emisyjność, praca na statywie
Proponowane rozwiązania termowizyjne do pomiaru temperatury człowieka


Uwaga: Kamery przenośne nie są idealnym rozwiązaniem do monitoringu temperatury osób, ale mogą być wykorzystywane do takiego celu pod pewnymi warunkami o których napisaliśmy w artykule.

Posiadasz pirometr? Sprawdź koniecznie:
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy dotyczącego wyboru rozwiązania do termowizji, tzn.:
 • Dobór odpowiedniej kamery termowizyjnej do pomiaru gorączki u ludzi
 • Konfiguracja kamery termowizyjnej do takiego zastosowania
 • Dobór odpowiedniego kalibratora black body lub wzorcowania takiego kalibratora
 • Wykonanie statywu do kamery nie posiadającej standardowo takiej możliwości
 • Okresowe i początkowe wzorcowanie (kalibracja) kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury ciała
 • Dobór termometru do pomiaru temperatury otoczenia lub skóry człowiekaZapraszamy do kontaktu z Merserwis - z przyjemnością pomożemy.
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy
E-mail *
NIP firmy *Nasza firma współpracuje tylko z innymi firmami. Nie obsługujemy osób fizycznych.
0 (Min. 10 Znaków)
Temat *
Treść zamówienia *
Ilość *
Sposób płatności*
Pro forma
Za pobraniem
Na miejscu
DotPay

Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury pro forma na podane w formularzu dane. Do przesyłki dołączamy fakturę VAT.

Płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki. Do paczki dołączamy fakturę VAT.

Płatność dokonywana na miejscu w salonie Merserwis przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie. Możliwość płatności kartą płatniczą i gotówką. Wystawiamy fakturę VAT.

Zostanie wygenerowany link do płatności w systemie DotPay (płatności kartą płatniczą, przelewem, BLIK) i przesłany na podany adres e-mail po przesłaniu formularza.

Sposób dostawy*
Odbiór osobisty
Kurier DPD
Własny kurier
Inny

Możliwość odbioru osobistego zamówienia w salonie Merserwis przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Warszawie od pn. do pt. w godzinach od 8 do 16.

Przy wyborze płatności na podstawie faktury pro forma koszt kuriera wynosi 17 zł netto; przy opcji za pobraniem koszt kuriera to 27 zł netto.

Możliwość zlecenia własnego kuriera po odbiór zamówienia.

Niestandardowy sposób dostawy ustalony indywidualnie z Działem Handlowym Merserwis.

Adres dostawy*
Odbiór osobisty
Taki jak na fakturze
Inny

Adres zostanie pobrany automatycznie z bazy na podstawie nr NIP.

Odbiorca *
Telefon dla kuriera *
Adres dostawy *
Uwagi dodatkowe

Zamówienie zostanie zrealizowane po weryfikacji przez Dział Handlowy Merserwis. W momencie gdy cena lub dostępność będzie odbiegała od informacji na stronie, czy od stanu magazynowego, poinformujemy niezależnie o tym fakcie, przedstawiając aktualną ofertę. Po zaakceptowaniu warunków w niej przedstawionych, przystąpimy do realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane po weryfikacji przez Dział Handlowy Merserwis. W momencie gdy cena lub dostępność będzie odbiegała od informacji na stronie, czy od stanu magazynowego, poinformujemy niezależnie o tym fakcie, przedstawiając aktualną ofertę. Po zaakceptowaniu warunków w niej przedstawionych, przystąpimy do realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane po weryfikacji przez Dział Handlowy Merserwis. W momencie gdy cena lub dostępność będzie odbiegała od informacji na stronie, czy od stanu magazynowego, poinformujemy niezależnie o tym fakcie, przedstawiając aktualną ofertę. Po zaakceptowaniu warunków w niej przedstawionych, przystąpimy do realizacji zamówienia.

Akceptacja warunków *

Akceptuję regulamin sprzedaży Merserwis.

Akceptacja warunków *

Akceptuję regulamin sprzedaży Merserwis.

Akceptacja warunków *

Akceptuję regulamin sprzedaży Merserwis.

Treść zapytania *
Akceptacja warunków *

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu i przesłania informacji handlowej.

Treść zapytania technicznego *
Akceptacja warunków *

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu i przesłania informacji handlowej.

Jeśli potrzebują Państwo szkolenia z wybranego asortymentu, prosimy o wypełnienie formularza. Skontaktujemy się w celu ustalenia możliwości i dogodnego terminu szkolenia. Szczegóły szkoleń są dostępne na naszej stronie w sekcji Szkolenia: merserwis.pl/szkolenia-techniczne.html

Akceptacja warunków *

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu i przesłania informacji handlowej.

Wybierając tę opcję skontaktujemy się z Państwem na podane w formularzu dane w celu ustalenia dogodnego terminu zaprezentowania wybranego asortymentu oraz dostępności przyrządów w naszym salonie.

Akceptacja warunków *

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu i przesłania informacji handlowej.


 

Potrzebujesz pomocy w wyborze kamery
termowizyjnej? Skontaktuj się ze specjalistą

inż. Antoni Klonowski

Specjalista HVAC

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadzwoń 22 531 00 89 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 04 lipiec 2022 14:17
dotpay merserwis

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze


Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Sauermann-Kimo, Presys, Audio Precision, GW Instek, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Meatest, DeltaOhm.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, RelPol, Tanel, Budenberg i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie mierników i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Dział Handlowy: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon.-Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące: Pon.-Pt. 8:00-16:00