22 831 25 21  22 831 42 56  merserwis@merserwis.pl

Jaki multimetr wybrać? Przeczytaj nasz poradnik!

Przenośne multimetry cyfrowe są jednymi z najczęściej wybieranych przyrządów do diagnozowania pracy instalacji lub sprzętu elektrycznego. Szeroki wybór modeli obsługujących różne funkcje pomiarowe może sprawiać problemy przy określeniu, które urządzenie będzie najlepszym dla naszych potrzeb wyborem. Wybór multimetru cyfrowego posiadającego więcej funkcji niż tak naprawdę potrzebujemy będzie oznaczał wyższą cenę zakupu. Z drugiej strony - próba zaoszczędzenia na przyrządach pomiarowych, może skutkować narażeniem użytkownika na zagrażające życiu ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Poniższy artykuł powstał, aby wspomóc użytkownika przy wyborze odpowiedniego multimetru cyfrowego, zwracając uwagę na kluczowe cechy przyrządów: specyfikację techniczną, podstawową funkcjonalność, oraz funkcje skierowane dla dedykowanych zastosowań przemysłowych. Wpis zawiera również przydatne informacje o funkcjach ręcznych multimetrów cyfrowych firmy Keysight Technologies, które z pewnością będą pomocne przy wyborze odpowiedniego urządzenia.

Zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze multimetru


Aby wybrać multimetr najlepiej dopasowany do naszych potrzeb, trzeba zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Rozdzielczość, liczba cyfr wyświetlacza, dokładność

Rozdzielczość jest zdefiniowana jako najmniejsza zmiana w sygnale wejściowym, która powoduje zmianę w sygnale wyjściowym. Rozdzielczość multimetru cyfrowego jest wyrażona w liczbie cyfr, które przyrząd może wyświetlić. Przykładowo 4½ cyfrowy multimetr posiada cztery pełne cyfry w przedziale od 0 do 9 i cyfrę niepełną, która jest najważniejszą wyświetlaną cyfrą. Ułamek reprezentuje najwyższy poziom najważniejszej cyfry, którą multimetr może wyświetlić. W tym wypadku jest to 0 bądź 1. Taki miernik może wskazać dodatnie lub ujemne wartości od 0 do 19999.

Niekiedy rozdzielczość określona jako liczba cyfr, wyświetlanych przez multimetr może dezorientować użytkownika. Z tego powodu producenci zaczęli określać rozdzielczość jako maksymalną wartość liczbową, którą multimetr jest w stanie wyświetlić na ekranie (ang. count). Liczba ta w specyfikacji multimetru określa maksymalną wartość jaką multimetr może wyświetlić przed zmianą zakresów pomiarowych, i jak dużo cyfr jest wyświetlanych ogólnie. Ma to wpływ na dokładność wyświetlanego pomiaru.

Przykładowo: multimetr cyfrowy wyświetlający na wyświetlaczu 4½ cyfry może być określany jako wyświetlający wartość maksymalną 19,999 lub 20,000.

Liczba cyfr multimetru Zakres wyświetlania Maksymalna wyświetlana wartość
±1,999 2.000
±19,999 20.000
±3,999 4.000

Kolejną ważną cechą multimetru cyfrowego jest jego dokładność. Dokładność jest maksymalną dopuszczalną granicą błędu wartości wskazanej. Wszyscy producenci multimetrów cyfrowych wyrażają dokładność jako ±(% wartości wskazanej + wartość najmniej znaczącej cyfry).

Wartość wskazana jest prawdziwą wartością sygnału, który mierzony jest przez multimetr. Wartość najmniej znaczącej cyfry reprezentuje błąd związany z wewnętrzną tolerancją konwertera analogowo - cyfrowego (ADC), zakłóceniami oraz błędami związanymi z zaokrągleniami, które mogą się różnić pomiędzy funkcjami.

Jeżeli multimetr cyfrowy wskazujący 4½ cyfry z dokładnością napięcia DC wynoszącą ±(1% + 2) mierzy napięcie wyjściowe 10.5 VDC, miernik może wyświetlić odczyt 10.5 V ± 1% (10.5V ± 0,105V), czyli pomiędzy 10.395 V a 10.605 V.  Gdy weźmiemy pod uwagę najmniej znaczącą cyfrę - może ona się różnić o ±2 cyfry.

Jeżeli mierniki jest ustawiony na zakres 20 V, to dwie cyfry będą oznaczały wartość 0,002V. Całkowita dokładność wynosi więc 10.5 ± 0.107 V, a więc wskazania mogą się mieścić w przedziale od 10.393 V do 10.607 V.

Multimetry mierzące rzeczywistą wartość skuteczną (True RMS) sygnału, a multimetry mierzące wartość średnią

Ogólnie rzecz ujmując na rynku dostępne są dwa typy multimetrów: mierniki wyświetlające wartość średnią mierzonego sygnału (ang. “average-responding”) oraz mierniki wyświetlające rzeczywistą wartość skuteczną sygnału (ang. “True RMS”).

Pomiar True RMS jest pomiarem napięcia lub prądu przemiennego (AC), który odzwierciedla ilość mocy rozpraszanej na obciążeniu rezystancyjnym w odniesieniu do wartości prądu stałego (DC). Wartość tej mocy jest proporcjonalna do kwadratu zmierzonej wartości TRMS napięcia, niezależnie od kształtu przebiegu mierzonego sygnału. Multimetr mierzący wartość średnią sygnału AC jest skalibrowany tak, aby odczyty były poprawne (zbliżone do TRMS) dla sygnałów czysto sinusoidalnych. Dla innych kształtów sygnałów multimetry mierzące wartość średnią będą wykazywały znaczące błędy pomiarowe. Multimetry takie zwykle sprawdzają się w przypadku pomiarów wykonywanych przy liniowych obciążeniach takich jak standardowe silniki indukcyjne, ogrzewanie rezystancyjne oraz oświetlenie z żarowymi źródłami światła.

W przypadku, gdy obciążenie badanego obwodu ma charakter nieliniowy (czyli podłączone są, np. elementy elektroniczne odkształcające napięcie) mierniki mierzące wartość średnią będą pokazywały wartość znacznie niższą od wartości oczekiwanej (poprawnej). Dlatego też należy zawsze pamiętać o prawidłowym doborze multimetru do konkretnego zadania pomiarowego.

Rezystancja wejściowa multimetru

Rezystancja wejściowa multimetru jest znacznie wyższa od impedancji badanego obwodu. Dzięki temu multimetr stanowi bardzo małe obciążenie badanego obwodu, a więc w jedynie w bardzo niewielkim stopniu wpływa na warunki pracy obwodu w czasie normalnej pracy. Skutkuje to dużą wiarygodnością i dokładnością pomiaru. Zwykle multimetry przenośne charakteryzują się impedancją wejściową na poziomie powyżej 1 MΩ, ale wartości te różnią się w zależności od architektury multimetru. Ważne jest, aby multimetr posiadał odpowiednio wysoką impedancję wejściową jeśli chcemy mierzyć z dużą dokładnością wrażliwe obwody sygnałowe lub sterujące urządzeń elektronicznych.

Podstawowe funkcje multimetrów


Podstawowy przenośny multimetr mierzy wartości takie jak: napięcie AC/DC, prąd AC/DC, rezystancja, ciągłość, parametry diody. Droższe multimetry mierzą dodatkowo wartości: pojemności, częstotliwości, temperatury oraz ciśnienia. Przed kupnem przenośnego multimetru, należy w pierwszej kolejności zastanowić się jakie typy pomiarów będziemy wykonywać, zdecydować, które z nich są najważniejsze oraz określić oczekiwaną dokładność pomiarów w każdej z tych funkcji.

Pomiar napięcia przemiennego AC / stałego DC

Instalacje czy urządzenia, które będziemy chcieli zbadać za pomocą multimetru mogą pracować w różnych zakresach napięć zasilających. Należy zastanowić się więc do jakich celów będziemy używać multimetru i jakie poziomy napięć będą pojawiać w badanych obwodach. Zawsze należy wybrać multimetr o zakresie pomiaru napięcia wyższym niż najwyższe spodziewane napięcie badanego obwodu.

Pomiar prądu przemiennego AC / stałego DC

Sytuacja jest tu podobna do opisanego wyżej pomiaru napięcia. Użytkownik powinien znać maksymalną spodziewaną wartość prądu, który może płynąć w badanym obwodzie. Na przykład, używanie cęgów o zakresie 100A do pomiaru obwodu, w którym prądy przekraczają 1000A może doprowadzić do powstania zagrożenia dla osoby wykonującej pomiary.

Pomiar rezystancji/sprawdzenie ciągłości

Inną ważną funkcją multimetrów jest możliwość pomiaru rezystancji. Aby zmierzyć rezystancję badany element musi być odłączony od obwodu. Pomiar rezystancji odbywa się poprzez wymuszanie przepływu prądu przez badany obiekt. Pomiar ten często jest używany również do pomiarów ciągłości obwodów. Otwarty obwód charakteryzuje się nieskończoną wartością rezystancji natomiast wartość rezystancji obwodu zwartego jest bardzo mała. Większość multimetrów oferowanych na rynku (oprócz wyświetlacza na którym pokazywana jest aktualna wartość rezystancji) jest wyposażona w tzw. brzęczyk który akustycznie sygnalizuje występowanie małej rezystancji czyli zwarcie w badanym obwodzie. Dodatkowo niektóre multimetry mają także specjalny alert wizualny sygnalizujący małą rezystancję - rozwiązanie to przydatne jest przy wykonywaniu pomiarów w bardzo głośnym środowisku.

Sprawdzenie diody

Spotykane dziś multimetry wyposażone są w funkcję pozwalającą sprawdzić napięcie przewodzenia. Miernik wstrzykuje małą wartość prądu poprzez diodę oraz mierzy spadek napięcia pomiędzy dwoma końcami. Napięcie przewodzenia diody krzemowej wynosi ok. 0,7 V, a diody germanowej ok 0,3 V.

Pomiar temperatury

Maksymalny zakres pomiaru temperatury za pomocą multimetru jest ograniczony poprzez typy termopar, które mogą być używane z danym miernikiem. Należy sprawdzić typy termopar obsługiwane przez dany miernik i upewnić się czy ich zakresy temperatur są odpowiednie do planowanego zastosowania. Przykładowo, do konserwacji kompresora klimatyzacji niekiedy konieczne jest wykonanie pomiaru różnicy temperatur na wejściu oraz wyjściu kompresora. Posiadając multimetr z możliwością pomiaru dwukanałowego można za jednym razem zmierzyć 2 temperatury, a multimetr obliczy różnicę temperatur i wyświetli ją na ekranie.

Pomiar pojemności

Multimetry posiadają również funkcję pomiaru pojemności. Przed kupnem multimetru należy upewnić się, że jego zakres pomiarowy jest odpowiedni do planowanych przez nas zastosowań. Większość multimetrów może mierzyć wartość pojemności od kilku pikofaradów do co najmniej 1 mikrofarada. Należy wziąć pod uwagę, że wynik pomiaru pojemności tego samego kondensatora uzyskany przy pomocy multimetru, może różnić się znaczącą od badania go przy pomocy miernika LCR. Jest to spowodowane faktem, że miernik LCR testuje pojemność kondensatora sygnałem AC o znanej częstotliwości.

Taka technika pomiarowa pozwala a uzyskanie bardzo dokładnych wyników, jak również dostarcza dodatkowych danych takich jak współczynnik rozproszenia czy kąt przesunięcia fazowego. Multimetry przenośne używają precyzyjnego źródła prądowego do naładowania kondensatora - co jest opisane równaniem I = C dV/dt. Poprzez obserwację stopnia zmian napięcia w kondensatorze obliczana jest jego pojemność. Niemniej jednak przy takim pomiarze mamy do czynienia z wpływem niepożądanych czynników takich jak absorpcja dielektryka, prądy upływu, współczynnik rozproszenia oraz ekwiwalentne impedancje szeregowe (ESR), które mogą generować poważne błędy w czasie korzystania z tej metody pomiarowej. Jeśli wymagana jest duża precyzja i dokładność wykonania pomiarów pojemności - zamiast zwykłego multimetru należy użyć miernika LCR.

Pomiar częstotliwości

Utrzymywanie częstotliwości sygnału zasilającego na odpowiednim poziomie jest kluczowe dla urządzeń elektrycznych, które do swojej prawidłowej pracy potrzebują stabilnego napięcia i prądu przemiennego. Funkcja pomiaru częstotliwości stanowi idealne rozwiązanie dla jednoczesnego monitorowania wartości napięcia lub prądu oraz częstotliwości, współczynnika wypełnienia czy szerokości tętnień. Nie wszystkie multimetry obsługują jednak pomiar częstotliwości sygnału wejściowego.

Zaawansowane funkcje multimetrów cyfrowych


Poza podstawowymi funkcjami pomiarowymi takimi jak pomiar: napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, ciągłości czy diody multimetry mogą posiadać szereg funkcji ułatwiających i udoskonalających pomiary w określonych zastosowaniach. Multimetr wyposażony w dodatkowe funkcje pozwala w szybki sposób zlokalizować usterki oraz dokładniej diagnozować nieprawidłowości w badanych obiektach. Poniżej opisane zostały niektóre dodatkowe funkcje będące bardzo pomocne w szeroko rozumianym ułatwianiu pracy użytkownikowi.

Zapisywanie danych pomiarowych

Funkcja zapisywania danych pomiarowych pomaga w tworzeniu dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów. Dla przykładu: oprogramowanie dedykowane do multimetru może pobierać informacje z mierników, tworzyć statystyki i w czytelny obrazować zmiany mierzonych parametrów. Może to być przydatne np. do monitorowania lub naprawy systemów ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji (HVAC).

Oprogramowanie pozwala w łatwy sposób sortować i interpretować dane co przekłada się na szybszą i efektywniejszą analizę ewentualnych problemów. (Uwaga: Nie wszystkie przenośne dostępne na rynku posiadają pamięć umożliwiającą zapis wyników. W niektórych przypadkach oprogramowanie do multimetrów może być dodatkowo płatne).

Funkcja ZLOW (tryb niskiej impedancji)

Funkcja pomiarów w trybie ZLOW ma na celu eliminację wpływu napięć zakłócających lub indukowanych na wyniki pomiarów. Niska impedancja pomiędzy przewodami pomiarowymi daje możliwość dokładniejszego pomiaru. Zastosowanie funkcji ZLOW redukuje możliwość wystąpienia błędnych odczytów podczas pomiaru obiektów, w których podejrzewamy obecność napięć zakłócających. Napięcia takie mogą występować w wyniku pojemnościowego sprzężenia pomiędzy przewodami pod napięciem a nieużywanymi przewodami sąsiednimi.

Funkcja kompensacji przy pomiarze rezystancji - Smart Ω

Kompensacja przy pomiarze rezystancji to kolejna funkcja pozwalająca zwiększyć dokładność pomiaru poprzez eliminację wpływu niepożądanych napięć DC na wejściu przyrządu, które mogą spowodować wystąpienie błędów przy pomiarze rezystancji. Używając tej funkcji multimetr pokazuje różnicę pomiędzy dwoma pomiarami rezystancji. Każdy z nich wykonywany jest innym prądem pomiarowym. Na podstawie wyników tych dwóch pomiarów multimetr określa czy w badanym obwodzie występują napięcia mogące mieć wpływ na wynik końcowy. Następnie miernik stosuje dobrany na podstawie pomiarów współczynnik korekcyjny, w celu podania dokładniejszego wyniku. Wartości napięcia polaryzacji lub prądu upływu jest pokazywany w drugim wierszu ekranu.

Filtr dolnoprzepustowy - LPF (low pass filter)

Przy obecnym trendzie zastępowania mechanicznych układów sterowania napędów ich elektronicznymi odpowiednikami diagnoza nieprawidłowości w działaniu układu może przysporzyć wiele problemów. Szczególnie trudne może być zmierzenie napięcia, prądu oraz częstotliwości na wyjściu sterownika. Zwykły multimetr TrueRMS nie może mierzyć prawidłowo sygnałów wyjściowych ze sterownika napędu ponieważ sterownik VFD (variable frequency drive - sterowanie zmienną częstotliwością sygnału) podaje na wejście silnika odkształcony (nie sinusoidalny) sygnał napięciowy o zmiennej szerokości impulsu.

Wiele multimetrów TRMS wyświetla odczyty do 20 - 30% wyższe od wartości wskazywanej przez sterownik, jako, że większość multimetrów ma szerokie pasmo pomiarowe. Takie multimetry zmierzą częstotliwość przenoszenia/przełączania sygnału generowanego przez VFD. Filtr dolnoprzepustowy (LPF) został zaprojektowany aby wesprzeć blokowanie niepożądanych napięć powyżej 1kHz przy pomiarze napięć AC oraz częstotliwości AC. Filtr dolnoprzepustowy może polepszyć warunki pomiaru złożonych sygnałów, generowanych przez sterowniki czy inwertery.

Vsense - bezdotykowy wykrywacz napięcia

Czujnik napięcia lub bezdotykowy wykrywacz napięcia jest ważną funkcją wpływającą na bezpieczeństwo obsługi. Funkcja Vsense zwiększa poziom bezpieczeństwa każdej osoby, która potencjalnie mogłaby dotknąć będących pod napięciem elementów instalacji elektrycznej. Na przykład: funkcja Vsense pozwala wykryć obecność przewodów, zabezpieczeń, puszek, włączników będących pod napięciem bez wpinania się bezpośrednio do tych elementów.

Zawartość wyższych harmonicznych

Różnego rodzaju odkształcenia sygnałów stały się w dzisiejszych czasach bardzo częstym zjawiskiem. Jest to spowodowane coraz bardziej rozpowszechnionym używaniem elementów elektrycznych i elektronicznych, które takie odkształcenia powodują. Współczynnik zawartości harmonicznych pozwala użytkownikowi szybko sprawdzić obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej. Współczynnik zawartości harmonicznych podawany jest w formie wartości od 0% do 100% i wskazuje odchylenia przebiegu sygnału od sinusoidy. Dla czystego przebiegu sinusoidalnego współczynnik zawartości harmonicznych przyjmuje wartość 0%. Wynik pomiaru wyższy od tego poziomu pokazuje, że badany sygnał zawiera również wyższe harmoniczne. Poniższy rysunek pokazuje sposób obliczania współczynnika wyższych harmonicznych.

Rozwiązania firmy Keysight


multimetry cyfrowe
multimetry cyfrowe

Firma Keysight oferuje Klientom wiele multimetrów z różnymi zestawami dostępnych funkcji. Ma to na celu dopasowanie multimetru do potrzeb osoby wykonującej pomiary, tak aby umożliwić jej wykonanie szybkich, bezpiecznych i odpowiednio dokładnych pomiarów przy pomocy miernika za rozsądną cenę.

Każdy z multimetrów zapewnia możliwość wykonania szybkich i bardzo dokładnych pomiarów przy użyciu szerokiego wachlarza funkcji pomiarowych, zachowując przy tym niewielkie gabaryty, bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, a przede wszystkim zgodność z wszystkimi wymaganymi normami bezpieczeństwa.

Wszystkie multimetry firmy Keysight posiadają jasnopomarańczowe obudowy, co zapewnia łatwe ich spostrzeganie nawet z dużej odległości. Dodatkowo każdy z nich zapewnia bezproblemową realizację założonych celów dzięki zestawom funkcji niedostępnych w standardowych multimetrach. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych możliwości multimetrów z różnych serii przyrządów firmy Keysight.

Seria U1230

Seria U1230 jest najniższą serią multimetrów oferowanych przez firmę Keysight. Seria ta oferuje wszystkie podstawowe funkcje multimetrów, a dodatkowo pomiar w trybie niskiej impedancji (ZLOW) oraz bezdotykowy wykrywacz napięcia (Vsense). Istnieje możliwość przełączenia czułości wykrywacza na poziom niski lub wysoki aby podwyższyć lub obniżyć czułość urządzenia podczas znajdowania przewodu pod napięciem w całej wiązce. Seria multimetrów U1230 posiada kategorię przepięciową CAT III 600 i może pracować w temperaturze od –10 do +55 °C. W przypadku gdy przewody pomiarowe zostaną omyłkowo podłączone do zacisków prądowych przy pomiarze napięcia multimetry zareagują migającym światłem z tyłu miernika oraz dźwiękiem brzęczka, co jest pomocne w zaciemnionych i głośnych pomieszczeniach.

Seria U1240

Seria U1240 zrzesza multimetry, które mogą wyświetlać 4 cyfry z dwu-segmentowym ekranem z maksymalnym odczytem 10000. Wyświetlacz pokazujący maksymalnie wartość 10000 zapewnia lepszy odczyt wyników pomiarowych nawet dla najmniejszych mierzonych wartości. Ta seria multimetrów pozwala na pomiar wartości TRMS dla sygnałów AC oraz posiada dokładność pomiaru napięcia DC na poziomie 0,09%. Multimetry są również wyposażone w podświetlane wyświetlacze. Poziom podświetlenia jest regulowany stopniowo co pozwala na wygodną pracę w środowisku zaciemnionym jak również na oszczędzenie energii baterii, gdy podświetlenie ekranu nie jest wymagane.
Seria U1240 oferuje opcje dodatkowe takie jak pomiar współczynnika zawartości harmonicznych, licznik przełączeń oraz dwukanałowy pomiar temperatury. Przy pomocy multimetru można dokonać kompleksowego pomiaru temperatury wraz z obliczeniem temperatury różnicowej. Licznik przełączeń pozwala wykryć okresowe usterki przełączników lub przekaźników. Funkcja pomiaru współczynnika zawartości harmonicznych pomaga określić występowanie wyższych harmonicznych w sygnałach AC.

Seria U1250

Seria U1250 to multimetry wyświetlające 4½ cyfry z maksymalnym wskazaniem: 50000. Seria U1250 pozwala osiągnąć bardziej pewne wyniki pomiarów mierząc dokładną wartość TRMS sygnałów AC oraz napięcie DC z dokładnością na poziomie 0,025%. Multimetry Keysight U1251B oraz U1252B rozszerzają możliwości standardowych multimetrów o możliwość zapisywania wyników pomiarów. Multimetr U1252B oparty jest o tę samą architekturę co U1251B a dodatkowo posiada licznik do częstotliwości 20-MHz oraz programowalny generator przebiegów prostokątnych aby użytkownik mógł wykonać więcej pomiarów za pomocą jednego narzędzia. Multimetr U1253B jest pierwszym multimetrem, w którym zastosowano ekran OLED - jego funkcjonalność pokrywa się z modelem U1252B. Kontrast wyświetlacza OLED wynosi 2000:1 a kąt widzenia 160°. Istnieje możliwość włączenia dużego ekranu numerycznego lub trybu dwu-segmentowego wyświetlacza. W obu trybach wyświetlacz może wskazywać maksymalny odczyt 50000. Wyświetlacz OLED zapewnia znakomite warunki odczytu wyników zarówno w warunkach zaciemnionych, jak i w ostrym słońcu.

Seria U1270

Seria U1270 to multimetry o wyświetlaczu pokazującym 4½-cyfry z maksymalnym odczytem: 30000. Seria ta wyposażona jest w lampkę sygnalizacyjną, brzęczyk oraz jest odporna na wodę oraz kurz. Multimetry z tej serii zostały zaprojektowane aby osiągnąć maksymalną dokładność do pomiarów w instalacjach przemysłowych. Seria U1270 wyposażona jest w funkcję ułatwiające pracę takie jak: ZLOW w celu eliminacji prądów błądzących, Smart Ω w celu eliminacji negatywnego wpływu prądów upływu oraz Qik-V w celu określenia obecności napięć AC i/lub DC. Kolejną opcją jest filtr dolnoprzepustowy (LPF) do łatwego i efektywnego badania sterowników VFD. Seria U1270 posiada ochronę przed wpływem warunków środowiskowych na poziomie IP 54 co umożliwia mu pracę nawet w trudnym terenie.

Inne opcje

Keysight dostarcza również różne typy wyposażenia standardowego jak i dodatkowego, np. do pomiaru dużych prądów oraz temperatury. Za pomocą przewodów IR-USB można z łatwością połączyć multimetr z komputerem PC. Każdy egzemplarz multimetru przesyłany jest z przewodami pomiarowymi zakończonymi 4-mm końcówkami, oraz o długości ograniczającej możliwość występowania przebicia szczególnie w środowisku CAT IV. Multimetry Keysight serii U1240, U1250, U1230, oraz U1270 używają 30-kA zabezpieczeń przepięciowych. Większość porównywalnych multimetrów jest zabezpieczonych bezpiecznikami 10 kA. W czasie sprawdzenia skuteczności zabezpieczenia 30-kA wszystkie modele przeszły test wytrzymałości izolacji napięciem 2000 VAC oraz 2,000 VDC pomiędzy zaciskami zakresów: mikroamperowym, miliamperowym oraz amperowym, a wspólnym zaciskiem masy(uziemienia). Multimetry serii U1240, U1250 oraz U1270 są montowane w solidnej nadlewanej obudowie z kategorią CAT III 1000 V oraz CAT IV 600 V, i przeznaczoną do pracy w temperaturze od –20 do +55 °C. Seria U1230 posiada kategorię przepięciową CAT III 600 V i jest przeznaczona do użytku w temperaturze od –10 do +55 °C.

Podsumowanie


Wybór odpowiedniego multimetru do różnego typu zastosowań bywa czasem trudnym i złożonym procesem. Oprócz standardowej specyfikacji elektrycznej oraz dostępnych funkcji należy wziąć pod uwagę również specyfikację dotyczącą bezpieczeństwa oraz dostępności funkcji poprawiających bezpieczeństwo użytkowania. Multimetry firmy Keysight zostały zaprojektowane tak, aby zaawansowane funkcje pomiarowe pozwalały otrzymywać wyniki z dużą dokładnością, ale przede wszystkim tak, żeby spełniać nawet najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

 

dotpay

Szczególnie polecamy

Z naszej oferty szczególnie polecamy aparaturę do pomiaru jakości energii elektrycznej: analizatory jakości energii i zasilania oraz analizatory parametrów sieci

Przyrządy wykorzystywane w laboratoriach i warsztatach: autotransformatory jednofazowe i trójfazowe, rezystory i oporniki suwakowe, oscyloskopy, zasilacze

Aparaturę dla branży energetycznej: przekładniki prądowe, kondensatory, systemy oceny efektywności energetycznej

Aparaturę do automatyki i kontroli: regulatory temperatury, wskaźniki tablicowe, rejestratory temperatury, termometry ostrzowe i inne...

Dystrybucja

Firma Merserwis jest bezpośrednim dystrybutorem w Polsce firm: Metrel, Kimo Instruments, Audio Precision, Circutor, Graphtec, Hanyoung, Lascar Electronics, Keysight.

Jesteśmy również krajowym dystrybutorem firm: Sonel, Lumel, Czaki Thermoproduct, Era Gost, RelPol, Tanel, Budenberg, Meatest i wielu innych...

Zapewniamy doradztwo, szkolenia, prezentacje oraz wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa, Polska
NIP: 5260058571

Kontakt
Tel: 22 831 25 21, 22 831 42 56
Fax: 22 887 08 52
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy
Salon Sprzedaży: Pon. - Pt. 8:00-16:00
Serwis Aparatury: Pon. - Pt. 8:00-16:00
Laboratorium Wzorcujące: Pon. - Pt. 8:00-16:00